Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
• Program prioritar

Repere în cultură

Consultare publică

Programul prioritar de finanțare multianuală Repere în cultură susține proiecte culturale reprezentative pentru oraș, care au potențialul de a contribui la creșterea vizibilității și consolidarea imaginii Timișoarei pe harta culturală națională și internațională.


Rezultate

Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru a putea beneficia de finanțare, un proiect va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

 • se desfășoară pe o perioadă de minimum 2 ani bugetari consecutivi și maximum 4 ani bugetari consecutivi;
 • activitățile specifice (adresate beneficiarilor direcți ai proiectului cultural) și evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în Municipiul Timișoara. Prin excepție, se pot derula în plan național sau internațional doar acele activități specifice și evenimente care sunt dezvoltate de operatori culturali din plan local și care implică public, artiști și profesioniști din plan local ca beneficiari direcți, astfel încât efectele și rezultatele să fie resimțite în plan local.
 • răspunde scopului programului prioritar de finanțare;
 • implică minimum 3 parteneri, dintre care un partener internațional, iar solicitantul sau cel puțin un partener este activ în plan local (își desfășoară activitatea în Municipiul Timișoara);

 


Buget și caracteristici

Bugetul total propus pentru perioada 2024-2027: 25.000.000 lei , dintre care:

 • alocat în 2024: 5.000.000 lei
 • propus spre alocare în 2025: 5.500.000 lei,
 • propus spre alocare în 2026: 6.000.000 lei,
 • propus spre alocare în 2027: 6.500.000 lei.
 • fond de contestații propus spre alocare: 2.000.000 lei (500.000 lei pentru fiecare din cei 4 ani bugetari).

Plafon (valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi solicitată per proiect cultural pentru o perioadă de minimum 2 ani bugetari consecutivi și maximum 4 ani bugetari consecutivi): 2.000.000 lei.

Finanțarea nerambursabilă se acordă în baza unui acord-cadrul de finanțare multianuală, în baza căruia se vor semna contracte subsecvente anuale. Acordul-cadru și contractul subsecvent pentru proiectele culturale care se derulează începând cu anul 2024 se vor semna după finalizarea procesului de evaluare și selecție, urmând ca celălalt sau celelalte contracte subsecvente să se semneze:

 • ulterior verificării progresului activităților și a eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza contractului subsecvent anterior,
 • după votarea bugetului local pe anul în care urmează să se semneze contractul subsecvent pentru anul respectiv.

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în următoarele procente (calculate din valoarea totală a bugetului proiectului, adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare):

 • minimum 10%  în cazul proiectelor cu un buget total multianual de până la 1.000.000 lei, din care maximum jumătate pot proveni din activități de voluntariat;
 • minimum 15%  în cazul proiectelor cu un buget total multianual care depășește 1.000.000 lei, din care maximum jumătate pot proveni din activități de voluntariat.

Sursele complementare de finanțare pentru proiect nu pot proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract de finanțare nerambursabilă cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Un solicitant:

 • poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program de finanțare,
 • poate contracta maximum trei finanțări nerambursabile în cadrul programelor de finanțare derulate de Centrul de Proiecte în anul 2024,
 • nu poate avea în derulare, pe aceeași perioadă, mai mult de un contract de finanțare nerambursabilă multianuală încheiat cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Calendar
15 zile calendaristice

Înscrierea proiectelor culturale


3 zile lucrătoare

Etapa 1: Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție


o zi lucrătoare

Publicarea rezultatelor etapei 1


3 zile lucrătoare

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 1


o zi lucrătoare

Soluționarea contestațiilor privind etapa 1


o zi lucrătoare

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 1


7 zile calendaristice

Etapa 2: Analiza preliminară a proiectelor culturale, formularea de recomandări, unde e cazul, și comunicarea acestora solicitanților în cauză


5 zile calendaristice

Etapa 3: Integrarea recomandărilor de către solicitanți și trimiterea documentelor care au fost completate în urma recomandărilor, unde e cazul


7 zile calendaristice

Etapa 3: Integrarea recomandărilor și Etapa 4: Evaluarea și selecția finală a proiectelor culturale


o zi lucrătoare

Decizia directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara privind constatarea rezultatelor etapei 4.

Publicarea rezultatelor etapei 4.


începând cu următoarea zi lucrătoare după publicarea rezultatelor etapei 4

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 4.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor etapei 4.

Atenție! Pentru fiecare an din intervalul 2024-2027 în care proiectul cultural are prevăzute activități, cheltuielile pentru care se solicită finanțare vor fi efectuate între data semnării contractului subsecvent anual și data finalizării ultimei activități specifice adresate publicului beneficiar, aferente contractului subsecvent anual.


3 zile lucrătoare

Primirea și înregistrarea contestațiilor privind etapa 4


7 zile calendaristice

Soluționarea contestațiilor privind etapa 4

Atenție! Membrii comisiei de contestații pot formula recomandări, situație în care solicitanții vor integra recomandările și trimite documentele care au fost completate în urma recomandărilor în maximum 2 zile de la solicitarea lor.


o zi lucrătoare

Decizia directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara privind constatarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 4.

Publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 4


începând cu următoarea zi lucrătoare după publicarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 4

Trimiterea documentelor necesare contractării pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 4.

Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele declarate câștigătoare în urma publicării rezultatelor după soluționarea contestațiilor privind etapa 4.

Atenție! Pentru fiecare an din intervalul 2024-2027 în care proiectul cultural are prevăzute activități, cheltuielile pentru care se solicită finanțare vor fi efectuate între data semnării contractului subsecvent anual și data finalizării ultimei activități specifice adresate publicului beneficiar, aferente contractului subsecvent anual.


25 noiembrie 2024

Data limită pentru depunerea decontului aferent contractului subsecvent încheiat pentru anul 2024


25 noiembrie 2025

Data limită pentru depunerea decontului final aferent contractului subsecvent încheiat pentru anul 2025


25 noiembrie 2026

Data limită pentru depunerea decontului aferent contractului subsecvent încheiat pentru anul 2026


25 noiembrie 2027

Data limită pentru depunerea decontului aferent contractului subsecvent încheiat pentru anul 2027


Notă

Atenție! Calendarul final depinde de perioada de elaborare, avizare și adoptare a proiectului de HCL privind aprobarea programului prioritar de finanțare nerambursabilă cu caracter multianual „Repere în Cultura", derulat în perioada 2024-2027 de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume de la bugetul local al Municipiului Timișoara.

Calendarul final se va aproba prin decizia directorului Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.


Comisia de evaluare

Selecția proiectelor culturale se realizează de către comisii cu un număr impar
de membri, alcătuite din reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență
și/sau responsabilități privind sectorul cultural și/sau din specialiști cu o
experiență de cel puțin 5 ani în domeniul cultural.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunilor de evaluare.


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i Ralucăi:


Raluca Calițoiu
Parteneriate și proiecte
raluca.calitoiu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?