Centrul de Proiecte
Timișoara

Mihai Mărgăritoiu

Contabilitate

Absolvent de studii superioare, licență și master în domeniul economic, cu o experiență profesională de 14 ani. A activat în cabinete de evidență și expertiză contabilă, în managementul fondurilor europene nerambursabile, în companii private și instituții publice.


Rol
  • Asigură, sub coordonarea directă a contabilului-șef, derularea activității contabile a Centrului, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii;
  • Asigură efectuarea la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor legale, pe baza documentelor justificative ale tuturor operațiunilor economico-financiare;
  • Întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile, în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale compartimentului de specialitate din cadrul aparatului Primarului Municipiului Timișoara;
  • Asigură întocmirea actelor justificative și a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale și asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a acestora în funcție de natura lor;
  • Întocmește documente contabile justificative în legătură cu intrările/ieșirile de materiale, serviciile prestate (factura, avizul de însoțire a mărfii, bonul de consum, bonul de consum colectiv, pentru eliberările de materiale din gestiune destinate consumului Centrului);
  • Asigură înregistrarea în contabilitate a drepturilor salariale, a contribuțiilor și impozitelor aferente acestora, precum și a reținerilor datorate terților;
  • Confruntă soldurile evidenței contabile analitice cu cele din evidența sintetică;
  • Întocmește balanțele lunare de verificare;
  • Întocmește și supune conducerii, spre aprobare situațiile financiare trimestriale și anuale ale Centrului;

Este utilă această pagină?