Centrul de Proiecte
Timișoara

Cristian Balea

Achiziții publice

Absolvent al Facultății de Drept, din cadrul Universității de Vest din Timișoara. A lucrat în domeniul privat peste 10 ani, în domeniul juridic. Are experiență de peste 3 ani în achiziții publice, atât în domeniul instituțiilor de cultură, cât și în mediul privat.


Rol
  • Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului;
  • Centralizează referatele de necesitate privind achizițiile de produse, materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, echipamente, servicii și lucrări întocmite de compartimentele Centrului;
  • Întocmește documentația specifică pentru demararea și derularea procedurilor legale de achiziție publică cuprinse în programul anual de achiziții publice aprobat pentru Centru;
  • Primește şi analizează referatele de necesitate, caietele de sarcini, temele de proiectare, listele cu cantități de materiale și lucrări;
  • Verifică existența fondurilor alocate din buget pentru fiecare achiziție în parte;
  • Întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate Proiectul Programului Anual al Achizițiilor Publice şi Strategia Anuală a Achizițiilor Publice;
  • Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimate;
  • Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Este utilă această pagină?