Centrul de Proiecte
Timișoara

Inspector de specialitate programe și proiecte

Finalizat
Am publicat rezultatele finale.
Vezi rezultatele

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: arte vizuale / teatru și artele spectacolului / arhitectură / management / economie și administrarea afacerilor / științe ale comunicării / istorie / științe politice / studii culturale / relații internaționale și studii europene;
 • Minimum 7 ani experiență în domeniile corespunzătoare condițiilor specifice pentru ocuparea postului.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere la concurs și Declarația de consimțământ
Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
Descarcă
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

Atenție
Copiile documentelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

27 august
Publicarea anunțului de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte, precum și în alte medii online.
27 august – 10 septembrie
Depunerea dosarelor de concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara - str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7, în intervalul orar 10.00-16.00, persoană contact: Robert Fulda – secretar comisie concurs, tel. 0755822542.
13 septembrie
Comunicarea rezultatelor selecției de dosare
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
14 septembrie
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției de dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara - str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
15 septembrie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile cu privire la selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
20 septembrie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 11:00, persoană contact: Robert Fulda – secretar comisie concurs, tel. 0755822542.
21 septembrie
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
22 septembrie
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei scrise
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
23 septembrie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile cu privire la proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
24 septembrie
Interviu
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, în intervalul orar 09:00-14:00, persoană contact: Robert Fulda – secretar comisie concurs, tel. 0755822542.
27 septembrie
Comunicarea rezultatelor etapei de interviu
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
28 septembrie
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele etapei de interviu
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara - str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
29 septembrie
Comunicarea rezultatelor finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.

Condiții generale

 • Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara - la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84/16.03.2021;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Lege nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinului nr. 664/2018 al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014 - 2024;
 15. Dosarul de candidatură (bidbook) cu ajutorul căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 2 – Nivel salarii la Hotărârea de Consiliu Local nr. 299/2021.

Citește și:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?