Centrul de Proiecte
Timișoara

Inspector de specialitate financiar-contabilitate

Rezultate finale

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • Studii universitare de master în economie, contabilitate, finanțe, management sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Minimum 7 ani experiență în domeniul corespunzător condițiilor specifice pentru ocuparea postului.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
Descarcă
Atenție
Copiile documentelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

3 noiembrie
Anunțul concursului pentru ocuparea posturilor vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte, precum și în alte medii online.
3–17 noiembrie
Perioada de depunere a dosarelor de concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7, în intervalul orar 10:00-16:00, persoană contact: Robert Fulda – secretar comisie concurs, tel. 0755.822.542.
18 noiembrie
Comunicarea rezultatelor de selecție a dosarelor
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
19 noiembrie
Depunerea contestațiilor rezultatelor selecției de dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
22 noiembrie
Comunicarea rezultatelor contestațiile pe selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
2 decembrie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 11:00, persoană contact: Robert Fulda – secretar comisie concurs, tel. 0755.822.542.
3 decembrie
Comunicarea rezultatelor probei scrise
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
6 decembrie
Depunerea contestațiilor rezultatelor probei scrise
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
7 decembrie
Comunicarea rezultatelor contestațiilor probei scrise
Afișarea la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
8 decembrie
Comunicarea rezultatelor interviului
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
10 decembrie
Depunerea contestațiilor rezultatelor interviului
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
13 decembrie
Comunicarea rezultatelor finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.

Condiții generale

 • Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Capacitate deplină de exercițiu;
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84/16.03.2021;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 13. ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
 14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni;
 15. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 18. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.
 23. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 2 – Nivel salarii la Hotărârea de Consiliu Local nr. 299/2021.

Citește și:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?