Centrul de Proiecte
Timișoara

Inspector de specialitate contabilitate, grad IA

Rezultate finale
Asigură, sub coordonarea contabilului-șef, derularea activității contabile a Centrului de Proiecte.

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

Dosarele se depun fizic la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara (str. Vasile Alecsandri, nr 1), în intervalul orar 10:00-16:00, până la data de 5 septembrie 2022 inclusiv.


Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
Descarcă
Atenție
Documentele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

22 august
Anunț concurs ocupare posturi vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet centruldeproiecte.ro, precum și în alte medii online.
23 august – 5 septembrie, 16:00
Perioadă depunere dosare concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7, în intervalul orar 10:00-16:00, persoană contact: Adriana Cuteanu – secretar comisie concurs, tel. 0787.287.100.
7 septembrie
Comunicare rezultate selecție dosare
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.
8 septembrie
Depunere contestații rezultate selecție dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
9 septembrie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile pe selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.
13 septembrie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 11:00, persoană contact: Adriana Cuteanu – secretar comisie concurs, tel. 0787.287.100.
14 septembrie
Comunicare rezultate proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.
15 septembrie
Depunere contestații rezultate proba scrisă
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
16 septembrie
Comunicare rezultate contestații proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.
19 septembrie
Interviu
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 10:00, persoană contact: Adriana Cuteanu – secretar comisie concurs, tel. 0787.287.100.
20 septembrie
Comunicare rezultate interviu
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.
21 septembrie
Depunere contestații rezultate interviu
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
22 septembrie
Comunicare rezultate finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro/concursuri.

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 187/10.05.2022 – Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a doar Titlul I și III, Partea a VII -a în întregime;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III doar secțiunile 2,3 și 4, Capitolul V, Capitolul VII, Capitolul VIII;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV Impozitul pe venit; Titlul V Contribuții sociale obligatorii, Titlul VII  art. 319 Facturarea, Titlul IX Impozite și taxe locale Capitolul I, II, III  și VII;
 7. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul 3471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 4 – Nivel Coeficienți de ierarhizare a posturilor la Hotărârea de Consiliu Local nr. 187/10.05.2022.

Citește și:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?