Centrul de Proiecte
Timișoara

Expert relații publice și comunicare

Rezultate finale

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specializările: marketing / comunicare și relații publice / jurnalism / media digitală / publicitate / relații internaționale și studii europene;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor de licență corespunzătoare condiţiilor specifice pentru ocuparea postului.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • cerere de înscriere la concurs (se completează la depunere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Atenție
Copiile documentelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

6 iunie
Anunț concurs ocupare posturi vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte, precum și în alte medii online.
8-23 iunie
Perioadă depunere dosare concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, în intervalul orar 10:00-16:00, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu - secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
24 iunie
Comunicare rezultate selecție dosare
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
25 iunie
Depunere contestații rezultate selecție dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
28 iunie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile pe selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
1 iulie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 13:30, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu – secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
2 iulie
Depunere contestații rezultate proba scrisă
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
5 iulie
Comunicare rezultate contestații proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
6 iulie
Interviu
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, în intervalul orar 13.30-16:30, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu – secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
7 iulie
Depunere contestații rezultate interviu
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
8 iulie
Comunicare rezultate finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.

Condiții generale

 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoașterea limba română, scris și vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84/16.03.2021 (inclusiv anexele hotărârii: Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, Anexa 2 - Organigrama, Anexa 3 - Statul de funcții și Anexa 4 - Nivelul salariilor);
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și ak Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date - forma sintetica pentru 23.10.2018;
 7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Lege nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 4 – Nivel salarii la Hotărârea de Consiliu Local nr. 84/2021.

Citește și celălalte Anexe la Hotărârea de Consiliu Local nr. 84/2021:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?