Centrul de Proiecte
Timișoara

Expert programare spații, grad I

Rezultate finale
Colaborează cu operatorii culturali, asigură organizarea de acțiuni, proiecte, programe și activități de interes local și contribuie la stabilirea calendarului de activități.

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: arte vizuale / teatru și artele spectacolului / arhitectură / asistență socială / științe politice / științe ale comunicării / studii culturale / relații internaționale și studii europene;
 • experiența specifică: minimum 4 ani, dintre care minimum 1 an în coordonarea de proiecte culturale și/sau educaționale și/sau de dezvoltare a publicului.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae.

Dosarele se depun fizic la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara (str. Vasile Alecsandri, nr 1), în intervalul orar 10:00-16:00, până la data de 13 iulie 2022 inclusiv.


Cererea de înscriere și Declarația de consimțământ
Descarcă
Atenție
Documentele din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

29 iunie
Anunț concurs ocupare posturi vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet centruldeproiecte.ro, precum și în alte medii online.
30 iunie – 13 iulie, 16:00
Perioadă depunere dosare concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7, în intervalul orar 10:00-16:00, persoană contact: Adriana Cuteanu - secretar comisie concurs, tel. 0787287100.
14 iulie
Comunicare rezultate selecție dosare
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.
15 iulie
Depunere contestații rezultate selecție dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
18 iulie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile pe selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.
21 iulie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 10:00, persoană contact: Adriana Cuteanu – secretar comisie concurs, tel. 0787287100.
22 iulie
Comunicare rezultate proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.
25 iulie
Depunere contestații rezultate proba scrisă
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
26 iulie
Comunicare rezultate contestații proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.
27 iulie
Interviu
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 10:00, persoană contact: Adriana Cuteanu – secretar comisie concurs, tel. 0787287100.
28 iulie
Comunicare rezultate interviu
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.
29 iulie
Depunere contestații rezultate interviu
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara – str. Vasile Alecsandri, nr. 1, SAD 7 sau pe adresa de e-mail contact@centruldeproiecte.ro.
1 august
Comunicare rezultate finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet centruldeproiecte.ro.

Condiții generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Anexa 1 – Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 187/10.05.2022;
 2. Codul civil, Cartea a III-a, Titlul VI;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a V-a Titlul I, Partea a VI-a Titlul I și III, Partea a VII-a;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III doar secțiunile 2,3 și 4, Capitolul V;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia;
 6. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014–2024;
 8. Dosarul de candidatură (bidbook) cu ajutorul căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 4 – Nivel Coeficienți de ierarhizare a posturilor la Hotărârea de Consiliu Local nr. 187/10.05.2022.

Citește și:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?