Centrul de Proiecte
Timișoara

Economist

Finalizat
Am publicat rezultatele finale.
Vezi rezultatele

Condiții specifice pentru ocuparea postului

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor de licență corespunzătoare condiţiilor specifice pentru ocuparea postului.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • cerere de înscriere la concurs (se completează la depunere);
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Atenție
Copiile documentelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Calendar

6 iunie
Anunț concurs ocupare posturi vacante
Anunțul se publică în Monitorul Oficial al României – Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul instituției, pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte, precum și în alte medii online.
8-23 iunie
Perioadă depunere dosare concurs
Dosarele se depun fizic, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, în intervalul orar 10:00-16:00, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu - secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
24 iunie
Comunicare rezultate selecție dosare
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
25 iunie
Depunere contestații rezultate selecție dosare
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
28 iunie
Comunicarea rezultatelor la contestațiile pe selecția de dosare
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
1 iulie
Proba scrisă
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei. Proba scrisă are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - bd. C.D.Loga, nr. 1, începând cu ora 13:30, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu – secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
2 iulie
Depunere contestații rezultate proba scrisă
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei scrise. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
5 iulie
Comunicare rezultate contestații proba scrisă
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.
6 iulie
Interviu
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă. Interviul are loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – bd. C.D.Loga, nr. 1, în intervalul orar 13.30-16:30, persoană contact: Ioan Viorel Dumitrașcu – secretar comisie concurs, tel. 0256.408.325.
7 iulie
Depunere contestații rezultate interviu
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara (bd. C.D.Loga, nr. 1) sau pe adresa de e-mail centruldeproiecte@primariatm.ro.
8 iulie
Comunicare rezultate finale
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet beta.primariatm.ro/centrul-de-proiecte.

Condiții generale

 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoașterea limba română, scris și vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea funcției, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografie

 1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84/16.03.2021 (inclusiv anexele hotărârii: Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, Anexa 2 - Organigrama, Anexa 3 - Statul de funcții și Anexa 4 - Nivelul salariilor);
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
 9. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Lege nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare.

Salarizare

Salarizarea este stabilită conform prevederilor art. 11 din Legea 153/2017, respectiv conform Anexei 4 – Nivel salarii la Hotărârea de Consiliu Local nr. 84/2021.

Citește și celălalte Anexe la Hotărârea de Consiliu Local nr. 84/2021:


Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 sau scrie-i Adrianei:


Adriana Cuteanu
Resurse umane
adriana.cuteanu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?